MULTIHOST.BG - Уникални Хостинг Решения

Условия за ползване

Хостинг условия за ползване

multihost.bg е притежание на Зета Хостинг Солюшънс ООД, с търговска цел предоставяне на хостинг услуги, наричани по-долу за краткост "Услугата"/"Хостинг услугите".

Настоящите Условия за ползване са неразделна част и са свързани с Услугата, доставяна от multihost.bg.

За "Клиент" се счита всяко лице, което след валидна регистрация и заплащане, използва предлаганите "Услуги"/"Хостинг услуги".

Общи условия за ползване
Всички клиенти на multihost.bg по смисъла на гореизложените дефиниции се задължават да спазват настоящите Условия за ползване. Във връзка с получаването на хостинг услугите, Клиентът е длъжен да заплаща добросъвестно и в уговорените срокове всички такси свързани с Услугата, която получава. Клиентът разбира и се съгласява, че всяко забавяне или неизвършване на плащане по Услугата ще доведе до прекратяването й. Клиентът разбира и се съгласява, че трябва да следи и да се съобразява с периода, за който е поръчал услугата, при попълване на онлайн формата за поръчка или физическото й заплащане. При неплатена Услуга, multihost.bg не поема отговорност за целостта на информацията на Клиента, след прекратяването на Услугата. От момента на извършване на плащането от Клиента, се счита че той разбира и се съгласява с настоящите Условия за ползване между Клиента и Доставчика. Условията за ползване влизат в сила от момента на заплащане на Услугата от Клиента. Условията за Ползване имат действие между страните за определения в него срок, а именно до изтичане на предплатения период на Услугата.

Настоящите Условия за Ползване задължават Доставчика да предоставя на Клиента хостинг услуга, представляваща правото на ползване на ресурсите на определена компютърна конфигурация – наречена сървър. В хостинг услугата влизат преотстъпване на част от неговото дисково пространство, изчислителни ресурси, софтуер за управление (Контролен панел) и др., които позволяват желаната от Клиента информация (уеб сайт) да бъде достъпна в Интернет.

Услугата, която е предмет на Условията за ползване включва следните най-важни параметри:
 • Месечен Трафик – Включва предплатен трафик лимит според дадената хостинг услуга;
 • Брой сайтове – Това е броят сайтове, който Клиентът може да качи на сървъра, ползвайки хостинг услугата;
 • Регистрация на домейн име – Някои планове на хостинг услугите съдържат безплатна домейн регистрация. Правилата за регистриране и ползване на домейни са неразделна част при получаване на безплатен домейн или при поръчването на допълнителен домейн;
 • Дисково пространство – Това е съответното пространство, включено в хостинг услугата, поръчана от Клиента;
За повече информация за хостинг услугите и техните планове, моля насочете се към страницата Хостинг на нашия уеб сайт.

Права и задължения на доставчика
Доставчикът се задължава да предоставя и поддържа денонощно с грижата на съвестен търговец Услугата чрез квалифициран персонал.

Доставчикът се задължава да предостави на Клиента възможност за въвеждане и използване на персонален код за достъп до Услугата, който не може да бъде предоставян на трети лица от Доставчика или Клиента.

При необходимост Доставчикът има право да извършва промени в техническото подсигуряване, оптимизация и всички други действия, необходими за поддържането на Услугата.

При незаплащане на Услугата от страна на Клиента, Доставчикът има право да изиска от Клиента незабавно плащане. При отказ от страна на Клиента, Доставчикът има право да прекрати предоставянето на Услугата и договорните взаимоотношения с Клиента.

При неспазване на описаните тук Условия за ползване, Доставчикът има право да задържи авансово заплатената от Клиента сума или суми за бъдещ период, като компенсация за евентуални щети.

Предели на отговорността на доставчика
Доставчикът не носи никаква отговорност спрямо Клиента в случаите, когато:
 • Услугата не се предоставя или се предоставя с нарушени показатели, поради тестове с цел оптимизация, извършвани от страна на Доставчика или когато невъзможността за използване на Интернет е породена от локални проблеми с Интернет мрежата или подобни извън мрежата на Доставчика или неработоспособност на Интернет мрежата между Доставчик и Клиента, не по вина на Доставчика;
 • Клиентът не изпълни в срок свое парично задължение към Доставчика, което може да доведе временно или напълно прекратяване на Услугата;
 • Клиентът не спазва указанията и изискванията на Доставчика за ползването на Услуга;
 • Клиентът използва неоторизиран от Доставчика софтуер или неправилно борави с него;
 • Когато заявеният за регистрация от Клиента домейн е бил резервиран вече в периода от поръчката до потвърждаване на плащането на домейна. Също и в случаите, когато данни на Клиента за домейн регистрация са грешни и това е причина за прекратяване на регистрацията или спиране трансфера на домейн.

Права и задължения на клиента
Клиентът се задължава да изпълнява в срок паричните си задължения в съответствие с получаваната от него Услуга.

Клиентът се задължава да ползва Услугата при спазване на всички изисквания, съдържащи се в нормативни актове на държавните органи, както и утвърдените етични правила на поведение, като не накърнява под никаква форма правата и интересите на Доставчика и/или трети лица.

Клиентът разбира и се съгласява, че нарушава Условията за Ползване, включвайки се в каквито и да било действия във връзка с ползването на Услугата, които нарушават действащото законодателство на Република България.

При ползването на хостинг услугата Клиентът разбира, че няма право да публикува текстове и/или съобщения, съдържащи заплаха за физическата цялост на индивид, накърняващи доброто име на трето лице, както и призоваващи към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология.

Клиентът се съгласява да не използва предоставената му Услуга от Доставчика за изпращане на нежелана електронна поща (спам). Клиентът разбира и се съгласява, че нарушаването на това условие може да доведе до частично или напълно прекратяване на предоставяне на Услугата, а с това и прекратяването на отношения между Клиента и Доставчика.

Клиентът се задължава да не използва Услугата по какъвто и да е начин за разпространяване на информация, подлежаща на защита на право на интелектуална собственост, това включва, но не се лимитира до: данни, текст, звук, видео, музика, фотография, за която Клиента не е титуляр на това право или няма изрично разрешение за използването й от титуляра на това право.

Изрично се забранява разпространяването на:
 • Порнографско съдържание (детска порнография, сексуално насилие) или друго съдържание или линкове към такива;
 • Материали, чието съдържание и същност нарушават права или свободи на човека съгласно действащото законодателство на Република България;
 • Материали, представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация, включително такава представляваща предмет на авторско право или интелектуална собственост, освен в случайте на изрично съгласие на притежателя на това право;
 • Материали, накърняващи доброто име на трети лица, призоваващи към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • Материали, съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
 • Софтуерни приложения затрудняващи или пречещи на нормалното функциониране на техниката, използвана от Доставчика за предоставянето на Услугата в това число: Торент тракери, On Line Игри, Прокси сървъри;

Финансова гаранция за качество
В 30 дневен срок от закупуването на Услугата – Клиентът има право да получи обратно платената от него сума на Доставчика, ако по една или друга причина е неудовлетворен от Услугата.

Изменение на условията за ползване Условията за Ползване могат да бъдат изменяни и допълвани от Доставчика по всяко време. Доставчикът не се задължава да уведомява Клиента за евентуални промени по Условията за Ползване. Клиентът е длъжен да следи за възможни промени по Условията за Ползване и да направи всичко възможно да не бъде в разрез с тях.

Ограничения на условията за ползване
По силата на Условията за Ползване настоящите не следва да бъдат тълкувани като договор за търговско представителство.

По силата на Условията за Ползване, Клиентът не придобива пълномощия, нито права за ползване на търговската марка на Доставчика, авторски или други имуществени или не имуществени права, извън изрично уговорените в настоящите Условията за Ползване.

Прекратяване на услугата
Прекратяването на услугата може да стане в писмен електронен вид, от която и да е от страните.

Клиентът може да направи това като изпрати такова искане до sales@zettahost.bg. Клиентът разбира, че при желание за прекратяване на Услугата всички такси, които вече е заплатил няма да му бъдат върнати, освен в случаите описани в глава ФИНАНСОВА ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО.

multihost.bg НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕЖДАН ПОД ОТГОВОРНОСТ ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСВА ЗА:
 • ВСЯКА НЕДИРЕКТНА ИЛИ ИНЦИДЕНТНА ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ ОТ КЛИЕНТА ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА;
 • ВСЯКАКВА ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА ЗАБАВЯНИЯ, НЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА.
 • multihost.bg НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПЪЛНОТАТА И ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ПРЕДОСТАВЕНА ЧРЕЗ НАШИТЕ УСЛУГИ И СИСТЕМИ.

Действащо законодателство
Всички спорове, отнасящи се до настоящата услуга подлежат на решаване съгласно действащото законодателство на Република България.
eXTReMe Tracker


Copyright © 2008